1. Программалык аккредитация

№1 Тиркеме Арыз,буйрук,токтом

№2 Тиркеме Өзүн-өзү баалоо отчету

№3 Тиркеме Мектепти башкаруу тузуму

№4 Тиркеме Базистик окуу планы

№5 Тиркеме Сертификат, күбөлүк, мектептин уставы

№6 Тиркеме Окуу-методикалык материалдардын жана каражаттардын тизмеси

№7 Тиркеме Ийримдин иш пландары жана натыйжалары

№8 Тиркеме Окуучулардын өзүн-өзү башкаруу уюмунун Жобосу

№9 Тиркеме Усулдук бирикменин жобосу

№10 Тиркеме Д-10 китеп менен камсыз болуу

№11 Тиркеме Маалыматтык коопсуздук темасы боюнча класстык сааттардын иштелмеси

№12 Тиркеме Мектептин 2021-2022 -о.ж. иш планы

№12 Тиркеме Усулдук кенештин жобосу жана ОББнын жылдык планы

№13 Тиркеме Усулдук бирикменин иш планы

№14 Тиркеме Күндөлүк сабактын планы

№15Тиркеме Онлайн жана офлайн окутуунун курстарынын мугалимдердин сертификаттары

№16 Тиркеме Сабакка анализ жүргүзүү картасы

№17 Тиркеме ББ сапаттын баалоонун ички системасы боюнча жобо

№18 Тиркеме Чейрек аралык окучуулардын аттестациясы жөнүндө ЖОБОсу

№19 Тиркеме Баалоонун системасы боюнча ЖОБОсу

№20 Тиркеме Зордук-зомбулуксуз мектеп программасы боюнча класстан тышкаркы иш чаралардын методикалык колдонмосу

№21 Тиркеме Сергек жашоо мүнөзү программасы боюнча класстан тышкаркы иштердин иштелмеси

№22 Тиркеме Билим сапатынын жана жетишүүнүн 5 жылдык анализи

№23 Тиркеме Предметтик олимпиаданын жыйынтыгы

№24 Тиркеме ЖРТнын результаты

№25 Тиркеме Мектеп окуучуларынын жетишкендиктери

№26 Тиркеме Ишеним кутучасы“ жөнүндө Жобо

№27 Тиркеме Курска заявка

№28 Тиркеме 2021-2022-окуу жылы Сапаттык курам

№29-Тиркеме Мугалимдердин жана окуучулардын этика кодекси

№30 Тиркеме Мектептин эвакуациялык планы

№31Тиркеме Насаатчылык жөнүндө Жобо

№32 Тиркеме курска барган мугалимдер жөнүндө маалымат

№33 Тиркеме Жалпы билим берүү мектептин жарандык коргоонуу планы

№34 Тиркеме Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук

№35 Тиркеме Өрт коопсуздугун сактоо эрежелери жөнүндө Жобо

№36 Тиркеме Камкордук көрүүчү кеңештин уставы, күбөлүгү

№37 Тиркеме Ата-энелер комитети жөнүндө жобо